Privacyverklaring Capabel

In dit document delen we hoe Stichting Capabel omgaat met uw persoonlijke gegevens, die in het kader van onze werkzaamheden worden ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heeft Capabel privacy hoog in het vaandel staan. 

Capabel is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

U kunt Capabel telefonisch bereiken onder nummer: 06-50212080

U kunt Capabel mailen op e-mailadres: info@stichting-capabel.nl

Op de website www.stichting-capabel.nl vindt u verdere informatie over de organisatie.

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle cliënten van capabel. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u de website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wilt worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

 

Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, gaat onze dagelijkse leiding met u in gesprek. In dit gesprek stellen we u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

 

Toestemming

Uw persoonsgegevens mogen door Capabel niet zomaar worden verwerkt, hier heeft de stichting een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan Capabel u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien is de dagelijkse leiding van Capabel verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als Capabel onvoldoende informatie heeft om verantwoorde zorg te verlenen dan zal u hierover worden geinformeerd.

 

Capabel gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die de stichting van u ontvangt, gaat het zorgvuldig om. Capabel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Als zorgaanbieder heeft Capabel een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geeft Capabel geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht houdt Capabel registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

 

Hoe gebruikt Capabel de van u ontvangen gegevens?

Capabel gebruikt de gegevens die van u worden verkregen een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Capabel geeft de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan Capabel gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Capabel geeft alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Concreet kan Capabel uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.

Aanvang van de zorg

Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat dient Capabel op uw identiteitsbewijs te controleren. Hiervan wordt geen kopie of scan gemaakt. Ook zal de dagelijkse leiding u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Capabel verstrekt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

Betaling

Capabel gebruikt uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen worden bewaard voor de debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselt Capabel uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Capabel wisselt enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet Capabel de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal uw privacy altijd voorop staan.

Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of Capabel vermoedt dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengt Capabel u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit Capabel een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.

 

Hoe lang bewaart Capabel uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

 

Wat zijn uw rechten?

Als cliënt bepaalt u welke gegevens Capabel wel of niet van u ontvangt. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraagt Capabel u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement vindt u de contactgegevens. Capabel streeft ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Capabel verstrekt dit afschrift eenmalig kosteloos.

Recht op correctie

Indien u meent dat Capabel bepaalde gegevens over u onjuist in de administratie heeft verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan Capabel zorg verleent correct zijn.

Recht op verwijdering

Indien u niet langer wilt dat Capabel bepaalde gegevens in de administratie bewaart dan kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal Capabel in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.

Recht op beperking

Capabel heeft hierboven aangegeven op welke wijze zij de van u ontvangen gegevens gebruikt. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat Capabel bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeeft, dan kunt u dit de kenbaar maken aan de stichting. Aan dit verzoek zal Capabel voldoen.

Brongegevens

Indien Capabel van derden persoonlijke informatie van u ontvangt dan informeer Capabel u over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Overige rechten

U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.

 

Elektronische communicatie

Website

Als u het contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Capabel zijn verbonden. Capabel kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Capabel raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u de website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Wanneer Capabel u op de website om uw gegevens vraagt, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruikt Capabel alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Capabel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop Capabel omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact op. De dagelijkse leiding zal haar best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Capabel met uw persoonsgegevens is omgegaan dan spreekt capabel de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt. Capabel belooft u dat deze klacht aandacht krijgt.

Mocht u van mening blijven, dat Capabel niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.